Demoralizacja nieletnich: zrozumieć problem i szukać rozwiązań

W dzisiejszych czasach coraz częściej słyszymy o problemach związanych z demoralizacją dzieci i młodzieży. Co to właściwie oznacza?

1. Definicja demoralizacji

Demoralizacja nieletnich to proces odchodzenia dzieci lub młodzieży od obowiązujących zasad i wartości moralnych przejawiający się w szczególności na: dopuszczeniu się czynu zabronionego, uchylaniu się od obowiązku szkolnego, używaniu alkoholu lub narkotyków. Skrótowo można ująć iż chodzi o proces „zepsucia”. Aby jednak określone zachowanie można było uznać za przejaw demoralizacji, to musi ono mieć charakter trwały i wskazywać na zachowania nieletniego objawiające się zespołem zachowań sprzecznych z podstawowymi normami moralnymi i społecznymi. Przejawem demoralizacji nie jest zatem jednorazowe zachowanie polegające np. na zapaleniu papierosa czy spożyciu alkoholu. Zatem, dopiero obraz całości zachowań nieletniego może wskazywać na jego stopień demoralizacji.

2. Przyczyny demoralizacji

Przyczyn demoralizacji może być wiele i mogą one znajdować swoje źródło:

  • w środowisku rodzinnym dziecka, w którym pojawia się brak stabilności w domu, konflikty rodzinne czy zaniedbanie wychowawcze, a także nie wystarczające kompetencje wychowawcze rodziców,
  • w środowisku rówieśniczym dziecka, w którym pojawia się złe towarzystwo i naciski rówieśnicze,
  • w środowisku medialnym, w którym dziecko ma dostęp do nieodpowiednich treści w mediach czy na platformach społecznościowych.

3. Jak rozpoznać demoralizację?

Zmiany w zachowaniu dziecka, obniżenie wyników w nauce, izolacja od środowiska rodzinnego czy rówieśniczego, konflikty z otoczeniem – to wszystko może być oznakami demoralizacji.

4. Co możemy zrobić?

Demoralizacja dzieci i młodzieży jest poważnym problemem społecznym, który wymaga przede wszystkim prewencyjnego działania ze strony rodziców (lub opiekuna prawnego) oraz kompleksowego podejścia w takich płaszczyznach jak:

  • edukacja młodzieży o konsekwencjach ich działań,
  • wsparcie psychologiczne udzielane dzieci, młodzieży oraz ich rodzicom,
  • podnoszenie kompetencji wychowawczych przez rodziców.

Nadto, każdy kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego ma społeczny obowiązek przeciwdziałać temu, a przede wszystkim zawiadomić o tym rodziców (lub opiekuna prawnego), szkołę, sąd rodzinny, policję lub inny właściwy organ.

5. Wobec kogo są prowadzone sprawy o przejaw demoralizacji?

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich stanowi iż postępowanie w sprawie o przejaw demoralizacji może być prowadzone wobec osób, które ukończyły 10 lat i nie są pełnoletnie.

6. Jakie są cele sądu rodzinnego w sprawie o przejaw demoralizacji?

Sąd rodzinny prowadząc sprawę o przejawy demoralizacji, zmierza:

  • do ustalenia, czy faktycznie doszło do demoralizacji nieletniego,
  • do oceny stopnia demoralizacji,
  • do ustalenia, czy należy zastosować wobec nieletniego środki w celu osiągnięcia korzystnych zmian w osobowości i zachowaniu się nieletniego,
  • do ustalenia czy należy pomóc rodzicom (lub opiekunom prawnym) w prawidłowym spełnienia ich obowiązków wobec nieletniego.

7. Czy w sprawie o przejaw demoralizacji można mieć adwokata?

W sprawie o przejaw demoralizacji nieletni może działać osobiście lub przez obrońcę.

Sąd rodzinny może na wniosek nieletniego (lub jego rodziców) ustanowić w sprawie obrońcę z urzędu. Dzieje się tak, jeżeli sąd uzna udział obrońcy w sprawie za potrzebny oraz rodziny nie stać na pokrycie kosztów wynagrodzenia obrońcy z wyboru.

W niektórych sytuacjach jednak udział obrońcy jest obowiązkowy i sąd musi go ustanowić, nawet bez wniosku ze strony nieletniego czy jego rodziców.

W każdej sytuacji, nieletni lub jego rodzice mogą ustanowić obrońcę z wyboru.

Podsumowanie

Jako doświadczony adwokat w sprawach nieletnich, często spotykam się z ww. problematyką, pomagam moim Klientom w zrozumieniu znaczenia tej instytucji oraz w reprezentacji przed sądem rodzinnym.
Ważne jest to, aby interesy nieletniego dziecka były reprezentowane przez doświadczonego adwokata w sprawach rodzinnych. Prowadzenie spraw karnych dla dorosłych jest zupełnie odmienne od spraw o przejawy demoralizacji czy czyny karalne nieletnich. Rola adwokata jest specyficzna, bo nie może chodzić jedynie o korzystny wynik procesowy, a chodzić powinno o słuszny interes dziecka. Te dwie przestrzenie nie zawsze na siebie nachodzą.

Jeżeli jesteś zaniepokojony problemem demoralizacji wśród młodzieży i chcesz wiedzieć, jak można mu zapobiec lub jakie są możliwości prawne w tej sytuacji, nie wahaj się skontaktować ze mną. Nie tylko zapewniam profesjonalną pomoc prawną, ale również wsparcie i zrozumienie, które są nieocenione w trudnych chwilach.

Skontaktuj się ze mną już dzisiaj, aby dowiedzieć się, jak mogę Ci pomóc.

Jak oceniasz mój artykuł?

Średnia ocena 5 / 5. Liczba ocen: 64

Bądź pierwszą osobą, która oceni mój artykuł