Jak zabezpieczyć spadek?

19/11/2016

Zgłosiła się do mnie Klientka z następującym pytaniem: jak zabezpieczyć spadek po jej zmarłym ojcu. Sytuacja wyglądała tak iż po śmierci ojca został złożony do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku przez jego spadkobierców ustawowych tj. córkę i syna. W skład spadku wchodziło duże mieszkanie w Warszawie, w którym mieszkał brat Klientki oraz bardzo cenne ruchomości . Klientka od kilku lat pozostawała w ostrym konflikcie z bratem i obawiała się tego że brat sprzeda rzeczy ruchome, a ona pozostanie z niczym.

Pani X zwróciła się do mnie z pytaniem jak zabezpieczyć spadek i to w możliwie najszybszy sposób, aby uchronić go przez rozsprzedaniem przez brata.

W przedstawionej sytuacji warto rozważyć złożenie do sądu wniosku o zabezpieczenie spadku.

Sąd właściwy

Zabezpieczenia spadku (a w zasadzie poszczególnych rzeczy lub praw pozostałych po spadkodawcy) dokonuje bowiem sąd rejonowy, w którego okręgu znajdują się rzeczy będące w chwili otwarcia spadku we władaniu spadkodawcy. Często zdarza się, że gdy rzeczy znajdują się w kilku miejscach objętych właściwością miejscową kilku sądów rejonowych, to każdy z nich jest właściwy do dokonania zabezpieczenia.
Właściwość sądu można ustalić w biurze obsługi interesanta: osobiście albo telefonicznie.

Kto może złożyć wniosek o zabezpieczenie

Wniosek może zgłosić każdy, kto uprawdopodobni (czyli wykaże z pewnym prawdopodobieństwem), że jest np. spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu, współwłaścicielem rzeczy, wierzycielem mającym pisemny dowód należności ze strony spadkodawcy.

W jakim czasie można wniosek o zabezpieczenie

Nie ma ograniczeń czasowych do zabezpieczenia spadku. Oznacza to, że zabezpieczenia spadku można żądać pomimo toczącego się postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.

Jakie są przesłanki uwzględnienia wniosku

Podstawą zabezpieczenia (a więc uwzględnienia przez sąd wniosku) jest groźba usunięcia, uszkodzenia, zniszczenia albo nieusprawiedliwionego rozporządzenia rzeczami lub prawami pozostałymi po spadkodawcy.

Jakie są sposoby zabezpieczenia

Środkami zabezpieczenia są m.in.: spisanie majątku ruchomego i oddanie go pod dozór, złożenie do depozytu, ustanowienie zarządu tymczasowego, ustanowienie dozoru nad nieruchomością, ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości, ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym.
Środki te mogą być stosowane równocześnie lub kolejno, zależnie od potrzeb konkretnej sytuacji i charakteru rzeczy lub praw, którym grozi naruszenie.

Dobrze jest skonsultować sprawę o zabezpieczenie spadku z adwokatem lub radcą prawnym po to, żeby upewnić się, czy to jest naprawdę to, o co nam chodziło.