Jakie są najczęstsze przyczyny rozwodu?

19/11/2016

Można bez cienia przesady stwierdzić, że ile jest spraw rozwodowych, tyle jest przyczyn rozwodu. Wysoce utrudnione jest zatem tworzenie zamkniętego katalogu przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego.

Niemniej jednak w każdej sprawie rozwodowej chodzi o naruszenie obowiązków małżeńskich takich jak:
1) obowiązek wspólnego pożycia,
2) obowiązek wzajemnej pomocy,
3) obowiązek wierności,
4) obowiązek współdziałania dla dobra rodziny, którą małżonkowie przez swój związek założyli.

Wykonując zawód adwokata zauważyłem, że do najczęściej wskazywanych przyczyn rozwodu należą takie okoliczności jak:
1) zdrada małżeńska,
2) różnica światopoglądów i niezgodność charakterów,
3) agresja,
4) lekceważący stosunek do instytucji małżeństwa,
5) relacje z rodziną małżonka,
6) przeszłość małżonka,
7) nieróbstwo,
8) choroba psychiczna, hazard, narkomania, nałogowe pijaństwo,
9) bezpłodność,
10) porzucenie małżonka lub rodziny,
11) nielojalność wobec małżonka,
12) zmiana religii,
13) niemoc płciowa,
14) utajona orientacja seksualna,
15) trwonienie majątku.

Należy przy tym pamiętać o tym, że samo ograniczenie się do wskazania w pozwie rozwodowym przyczyny rozwodu nie jest jeszcze wystarczające do uzyskania wyroku rozwodowego. Pod względem dowodowym, proces rozwodowy jest takim samym procesem jak każda inna sprawa cywilna. W celu uwzględnienia pozwu o rozwód konieczne jest udowodnienie okoliczności dotyczących m.in. rozkładu pożycia małżeńskiego (w tym przyczyn rozkładu) czy przesłanek uzyskania rozwodu. Udowodnienie następuje za pomocą wszelkich dostępnych środków dowodowych określonych w kodeksie postępowania cywilnego.

Przy prowadzeniu sprawy rozwodowej szczególnie pomocny może być udział adwokata lub radcy prawnego.