Majątek małżonków po rozwodzie

19/11/2016

Z chwilą ustania wspólności majątkowej między małżonkami wspólny majątek przekształca się w majątek w częściach ułamkowych, a każdemu z byłych małżonków z mocy prawa przysługuje równy udział w tym majątku. W niektórych przypadkach sąd może jednak ustalić inny udział każdego z małżonków w majątku wspólnym.

Przyczyną ustania wspólności majątkowej między małżonkami może być:

  • rozwód,
  • zawarcie umowy ustanawiającej rozdzielność majątkową,
  • ogłoszenie upadłości jednego z małżonków.

Do czasu dokonania podziału majątku wspólnego (umownego albo sądowego) możliwe jest:

  • rozporządzanie udziałem w majątku wspólnym
    zgodnie z przepisem art. 198 kodeksu cywilnego, każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Oznacza to, że omawiane rozporządzenie nie wymaga zgody drugiego byłego małżonka.
  • rozporządzanie udziałem w przedmiocie należącym do majątku wspólnego zgody stosownie do treści przepisu art. 46 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zw. z art. 1036 kodeksu cywilnego taki rodzaj rozporządzenia wymaga zgody drugiego eksmałżonka pod rygorem bezskuteczności tego rozporządzenia. Jeżeli były małżonek nie wyraził zgody na dokonanie zbycia udziału w przedmiocie należącym do wspólnego majątku, to w trakcie sądowej sprawy o podział majątku, sąd może uznać takie rozporządzenie za bezskuteczne względem byłego małżonka i dokonać podziału majątku tak jakby rozporządzenie w ogóle nie zostało dokonane (tak Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały składu siedmiu sędziów z 4 lipca 1963 r. III CO 21/63, OSNCP 1964, poz. 245).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących majątku małżonków po rozwodzie warto jest skorzystać z porady prawnej adwokata lub radcy prawnego.