Odpowiedź na pozew o rozwód i o alimenty

19/11/2016

Sprawa o rozwód czy sprawa o alimenty rozpoczyna się od wniesienia do sądu pozwu. Jeżeli pozew spełnia wymogi formalne, to sąd doręcza stronie przeciwnej odpis pozwu.

Pozwany po otrzymaniu pozwu powinien podjąć decyzję odnośnie swojego stanowiska w sprawie i może:

 • podjąć obronę przeciwko powództwu
  Obrona pozwanego może polegać na zaprzeczeniu twierdzeniom powoda lub zgłoszeniu odpowiednich zarzutów.
 • uznać powództwo
  Pozwany uznając powództwo (w całości lub w części) wyraża zgodę na wydanie wyroku zgodnego z żądaniem powoda.
 • zachować się biernie
  Bierne zachowanie się pozwanego, przejawiające się w niestawiennictwie na rozprawie bądź – pomimo stawienia się – niebranie w niej udziału – będzie uzasadniać wydanie wyroku zaocznego. W sprawach małżeńskich oraz w sprawach między rodzicami i dziećmi niestawiennictwo strony, a więc także pozwanego, na posiedzenie może spowodować skazanie na grzywnę (art. 429 kpc).

Klienci zgłaszający się do kancelarii z najczęściej chcą poznać odpowiedzi na pytania dotyczące tego:

 • jak napisać odpowiedź na pozew o rozwód,
 • jak napisać odpowiedź na pozew o alimenty,
 • jaki jest termin na wniesienie odpowiedzi na pozew, a także
 • czy w ogóle warto składać odpowiedź na pozew.

Odpowiedzi na te pytania zawarte są poniżej.

Jak napisać odpowiedź na pozew?

Kodeks postępowania cywilnego, odmiennie aniżeli w przypadku pozwu nie reguluje w sposób szczególny treści odpowiedzi na pozew. W takiej sytuacji można przyjąć iż wymogi formalne odpowiedzi na pozew określają przepisy: art. 127 kpc (odnoszący się do pism przygotowawczych) oraz art. 126 kpc (regulujący ogólne warunki formalne pisma procesowego).

Odpowiedź na pozew powinna zawierać:

 • przedstawienie stanu sprawy,
 • ustosunkowanie się do twierdzeń i żądań powoda,
 • powołanie zarzutów i dowodów potwierdzających własne stanowisko.

Podkreślenia wymaga fakt, iż Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w odpowiedzi na pozew bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności. Jest to tzw. prekluzja dowodowa. W tym kontekście sporządzenie prawidłowej odpowiedzi na pozew nabiera ogromnego znaczenia dla strony składającej to pismo, ponieważ jego niewłaściwe sporządzenie może skutkować nawet przegraniem sprawy sądowej.

Jaki jest termin na wniesienie odpowiedzi na pozew?

Pozwany może, po doręczeniu mu odpisu pozwu, bez wezwania sądu złożyć odpowiedź na pozew. Sąd może jednak zażądać od pozwanego wniesienia odpowiedzi na pozew w terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie.

Czy warto składać odpowiedź na pozew?

Odpowiedź na pozew stanowi odpowiednik pozwu. Jej złożenie umożliwia pozwanemu zaprezentowanie Sądowi własnego punktu widzenia na żądanie pozwu i przytoczone tam okoliczności faktyczne sprawy. Zatem warto jest złożyć odpowiedź na pozew. Treść pisma procesowego powinna być konsultowana z doświadczonym prawnikiem (adwokatem lub radcą prawnym).

Powyższe informacje mają charakter ogólny i nie stanowią porady prawnej.