Podważenie testamentu

Kancelaria adwokacka w Warszawie zajmuje się prowadzeniem spraw sądowych zmierzających do podważenia ważności testamentu z obszaru takich miast jak: Warszawa, Wołomin, Pruszków, Piaseczno, Marki oraz ich bezpośrednie okolice.

Testament jest czynnością mocą której spadkodawca rozporządza własnym majątkiem na wypadek swojej śmierci. Podważenie ważności testamentu jest możliwe wtedy, gdy zaistniała co najmniej jedna z trzech przesłanek: stan wyłączający świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, błąd lub groźba. Na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku.

Nieważność testamentu powinna zostać powołana w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku albo w postępowaniu o uchylenie lub zmianę postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku. W pewnych przypadkach istnieje także możliwość wytoczenia powództwa o ustalenie nieważności testamentu.

Wniosek, że cudza wola zastąpiła wolę testatora, można wyprowadzić, jeżeli zostanie ustalone, że:

  • spadkodawca był osobą podatną na wpływy osoby, której zarzuca się zawładnięcie jego wolą,
  • osoba, której jest zarzucane zawładnięcie wolą testatora, miała dogodną sposobność wywarcia na niego wpływu i doprowadzenia go do dokonania upragnionego przez nią rozrządzenia,
  • odgrywała aktywną rolę przy sporządzaniu przez niego testamentu,
  • doszło do rozrządzenia testamentowego, które jest wynikiem zabiegów osoby, której zarzuca się pozbawienie testującego swobody, tj. przynosi nieuzasadnioną korzyść beneficjentowi i powoduje pokrzywdzenie jego naturalnych spadkobierców.

Niejednokrotnie w praktyce bardzo trudno jest udowodnić, w jakim stanie był spadkodawca w chwili sporządzenia testamentu. Wymaga to wnikliwego badania wszelkich okoliczności towarzyszących sporządzaniu testamentu, a także rodzajów oraz przebiegu konkretnych zdarzeń. Szczególnie przydatne jest posiadanie stosownego doświadczenia procesowego oraz znajomości problematyki dowodowej.

Wstępna, bezpłatna konsultacja z adwokatem dostępna pod numerem telefonu: 512 567 580.