Pozew o zapłatę

Sprawa sądowa rozpoczyna się od wniesienia do sądu pozwu o zapłatę albo innego rodzaju pisma wszczynającego postępowanie.

Pozew powinien zawierać:

  • oznaczenie sądu, do którego jest skierowany;
  • imię i nazwisko lub nazwę stron procesowych,
  • oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
  • numer PESEL lub NIP powoda będącego osobą fizyczną lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • oznaczenie wartości przedmiotu sporu,
  • oznaczenie rodzaju pisma;
  • dokładnie określone żądanie,
  • dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
  • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
  • wymienienie załączników.

Pozew jest skomplikowanym pismem procesowym i warto, aby jego treść była konsultowana z doświadczonym prawnikiem.

Szybki kontakt z doświadczonym prawnikiem jest możliwy pod numerem telefonu: 512 567 580.