Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

19/11/2016

Z dniem 18 maja 2015r. weszła w życie ustawa z dnia z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015, Nr 541, dalej zwaną „Ustawą nowelizującą” bądź „Nowelizacją”).

Nowelizacja dodała do kodeksu karnego wykonawczego art. 182 a kkw, który wprowadza możliwość swoistego skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, poprzez uzyskanie zgody sądu na jazdę samochodami wyposażonymi w blokadę alkoholową.

Dodany przepis art. 182a kkw znajduje zastosowanie do dwóch grup skazanych:

  • pierwszą grupę stanowią osoby prawomocnie skazane przed wejściem w życie Ustawy nowelizującej,
  • drugą grupę stanowią osoby prawomocnie skazane po wejściu w życiu Ustawy nowelizującej.

Osoba skazana może złożyć do właściwego sądu wniosek o dalsze wykonywanie orzeczonego środka karnego poprzez kierowanie pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową.

Wniosek o blokadę alkoholową może być sporządzony samodzielnie przez skazanego albo przez adwokata.

Zgodnie z art. 182 a kodeksu karnego wykonawczego, Sąd może uwzględnić taki wniosek:

  • jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru,
  • jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej 10 lat (w przypadku gdy zakaz był orzeczony na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego),
  • jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji,
  • wobec osób skazanych przed dniem 18 maja 2015r., przepis art. 182a kkw stosuje się, jeżeli ten środek karny był wykonywany przez co najmniej 18 miesięcy.

Warto pamiętać o tym, że jeżeli skazany rażąco naruszył porządek prawny w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. popełnił przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji), sąd może cofnąć zgodę na jazdę z alkolockiem.

Skazanemu przysługuje zażalenie na postanowienie sąduw przedmiocie:

  • nie uwzględnienia wniosku o blokadę alkoholową,
  • uchylenia sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów poprzez kierowanie pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową.

Wniosek o alkolocka jest pismem, które może wymagać uzyskania porady prawnej u adwokata.