Sprawa o podział majątku

Kancelaria adwokacka w Warszawie zajmuje się prowadzeniem spraw o podział majątku wspólnego z obszaru takich miast jak: Warszawa, Marki, Wołomin, Pruszków, Piaseczno oraz ich bezpośrednie okolice.

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa). Nie jest to ustrój przymusowy, ponieważ małżonkowie mogą przez umowę majątkową małżeńską, zawartą w formie aktu notarialnego, wspólność tę rozszerzyć, ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.

W czasie trwania wspólności majątkowej nie jest dopuszczalny podział majątku i żadne z małżonków nie może rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w tym majątku lub w poszczególnych przedmiotach do niego należących. Podział majątku wspólnego, zarówno umowny, jak i sądowy, jest dopuszczalny dopiero od chwili ustania wspólności.

Wspólność ustawowa, jak i umowna ustaje w razie:

  • ustania małżeństwa na skutek śmierci jednego lub obojga małżonków,
  • rozwiązania małżeństwa przez rozwód,
  • ustanowienia rozdzielności majątkowej przez sąd z chwilą oznaczoną w wyroku,
  • orzeczenia separacji,
  • ogłoszenia upadłości jednego z małżonków,
  • orzeczenia ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków.

Wniosek o podział majątku wspólnego należy złożyć do sądu rejonowego właściwego według miejsca położenia majątku, a jeżeli wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków – do sądu spadku. W postępowaniu o podział majątku wspólnego sąd rozstrzyga także o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w tym majątku oraz o tym, jakie wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty, i odwrotnie, podlegają zwrotowi. Jeżeli przeprowadzenie podziału majątku wspólnego nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu, sąd na wniosek jednego z małżonków może dokonać tego podziału w wyroku orzekającym rozwód.

Adwokat doradzi na każdym etapie podziału majątku wspólnego (umownego albo sądowego), prowadząc negocjacje ze stroną przeciwną, a wreszcie reprezentując Klienta w sądzie.

Darmowa konsultacja z adwokatem dostępna pod numerem telefonu: 512 567 580.