Sprzeciw od nakazu zapłaty

Sprzeciw od nakazu zapłaty jest środkiem zaskarżenia składanym od nakazu zapłaty wydawanego w postępowaniu upominawczym. Poniższe informacje stanowią odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania Klientów, czyli: jak wnieść (złożyć) sprzeciw do sądu i jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty.

Termin na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty

Sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, w terminie dwóch tygodni od daty doręczenia pozwanemu odpisu nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu. Termin ten nie może zostać przedłużony, a jedynie może zostać przywrócony. Sprzeciw może zostać złożony na biurze podawczym sądu albo wysłany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (decyduje data stempla pocztowego).

Opłata sądowa

Sprzeciw od nakazu zapłaty jest jedynym środkiem zaskarżenia, od którego nie pobiera się opłaty sądowej.

Odrzucenie sprzeciwu od nakazu zapłaty

Sprzeciw wniesiony po upływie terminu albo którego braków pozwany nie usunął w terminie wskazanym przez sąd podlega odrzuceniu. Na postanowienie o odrzuceniu sprzeciwu przysługuje pozwanemu prawo wniesienia zażalenia.

Skutki wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty

Skutkiem prawidłowego wniesienia sprzeciwu jest utrata mocy nakazu zapłaty w części zaskarżonej sprzeciwem. Sąd wyznacza termin rozprawy i zarządza doręczenie powodowi odpisu sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawę.

Skutki prawomocnego nakazu zapłaty

Nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub w części nie wniesiono sprzeciwu, ma skutki prawomocnego wyroku i nabiera powagi rzeczy osądzonej. Staje się także tytułem egzekucyjnym, który po zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności może posłuży wierzycielowi do wszczęcia egzekucji komorniczej.

Elementy jakie powinien zawierać sprzeciw od nakazu zapłaty (zarzuty od nakazu zapłaty)

Do wymagań sprzeciwu należy zaliczyć:

oznaczenie sądu, do którego jest skierowany, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,

oznaczenie pisma jako „sprzeciw od nakazu zapłaty”,

podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,

wymienienie załączników,

wskazanie sygnatury akt sprawy,

dołączenie pełnomocnictwa, jeżeli sprzeciw wnosi pełnomocnik,

dołączenie odpisu (odpisów) sprzeciwu dla podmiotów występujących po stronie powodowej oraz odpisy załączników,

oznaczenie wartości przedmiotu zaskarżenia,

zastosowanie urzędowego formularza sprzeciwu w sprawie podlegającej rozpoznaniu według przepisów o postępowaniu uproszczonym,

oznaczenie nakazu zapłaty, od którego sprzeciw został złożony,

określenie zakresu zaskarżenia przez wskazanie, czy nakaz zapłaty zaskarżony jest w całości, czy w części.

Prawidłowe wniesienie sprzeciwu może wymagać konsultacji z adwokatem lub radcą prawnym.