Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia spadkowego

19/11/2016

Odwołanie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku (złożonego zarówno przed sądem, jak i notariuszem) co do zasady może nastąpić wyłącznie przed sądem spadku, którym jest sąd rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

Wniosek spadkobiercy o uchylenie oświadczenie spadkowego

Spadkobierca powinien złożyć do sądu wniosek o umożliwienie mu złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku oraz o zatwierdzenie uchylenia takiego oświadczenia. Sądem właściwym co do zasady jest sąd spadku.

Przebieg postępowania

Sąd rozpoznaje wniosek o uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia spadkowego na rozprawie. Wnioskodawca musi udowodnić, że składając oświadczenie spadkowe:

  • działał pod wpływem błędu co do treści czynności prawnej albo że
  • został podstępnie wprowadzony w błąd przez osobę bezpośrednio odnoszącą korzyść z takiego oświadczenia, albo
  • jego oświadczenie zostało złożone pod wpływem groźby osoby odnoszącej korzyść z jego oświadczenia lub osoby trzeciej,
  • dochował terminu jego złożenia.

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd:

  • zatwierdza uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia wnioskodawcy o przyjęciu lub odrzuceniu spadku albo
  • zatwierdzenia odmawia.

Orzeczenie sądu może być zaskarżone apelacją do sądu odwoławczego. W sprawie o uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przysługuje również skarga kasacyjna.