Umowa o alimenty

19/11/2016

Alimenty na dziecko mogą być określone w następujący sposób:

  • w drodze umowy zawieranej pomiędzy rodzicami (tzw. umowa alimentacyjna albo umowa o ustalenie obowiązku alimentacyjnego);
  • wyrokiem sądowym po przeprowadzeniu postępowania sądowego o alimenty;
  • w ugodzie sądowej w toku procesu o alimenty lub w postępowaniu pojednawczym.

Niniejszy wpis dotyczy właśnie umowy o alimenty na dziecko. W przyszłości na blogu zamieszczone zostaną wpisy dotyczące wyroku alimentacyjnego oraz ugody sądowej.

Za dopuszczalnością zawierania umów dotyczących alimentów wypowiadano się z przytoczeniem odnoszącego się do tej kwestii orzeczenia Sądu Najwyższego z 12 sierpnia 1965 r. (I CR 214/65 OSPiKA 1966/5 poz. 104) i glosy do tego orzeczenia B. Dobrzańskiego (OSPiKA 1966/5 poz. 104).

Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby treść umowy lub cel nie sprzeciwiały się:

  • właściwości (naturze) stosunku prawnego,
  • przepisom prawa,
  • zasadom współżycia społecznego.

Zawarcie umowy alimentacyjnej przynosi wiele korzyści zainteresowanym stronom, do których przykładowo należy zaliczyć:

  • oszczędność czasu w porównaniu do długotrwałego postępowania sądowego,
  • ograniczenie stresu związanego z występowaniem przed sądem,
  • zatrzymanie eskalacji konfliktu pomiędzy rodzicami dziecka,
  • bardzo dobre rokowania na przyszłość co do porozumiewania się przez rodziców w pozostałych sprawach dotyczących małoletniego dziecka.

Przy zastosowaniu odpowiednich klauzul umownych zabezpieczających interes dziecka, odpowiednio skonstruowana umowa o alimenty stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji komorniczej przeciwko temu z rodziców, które nie płaci alimentów albo płaci je z opóźnieniem.

W przypadku zmiany w zakresie zarobkowych i majątkowych możliwości rodzica lub usprawiedliwionych potrzeb dziecka możliwe jest zawarcie aneksu do umowy o alimenty, w którym nastąpi podwyższenie albo obniżenie alimentów.

W sytuacji spornej, w której rodzice nie mogą osiągnąć porozumienia w sprawie alimentów na dziecko, nie pozostaje nic innego jak skierować sprawę do sądu oraz liczyć na wydanie sprawiedliwego wyroku.