Zabezpieczenie powództwa w sprawie rozwodowej

19/11/2016

Od chwili złożenia pozwu rozwodowego do czasu wydania wyroku może minąć sporo czasu. W celu zapewnienia dziecku pieniędzy na utrzymania albo umożliwienia jednemu z rodziców kontaktów z dzieckiem warto złożyć np. wniosek o zabezpieczenie alimentów albo wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia może zostać złożony:

  • w pozwie rozwodowym,
  • w każdym piśmie procesowym w trakcie procesu rozwodowego,
  • przed wniesieniem powództwa (jeżeli sąd przyzna zabezpieczanie przed wniesieniem pozwu, to wyznaczy termin na jego złożenie pod rygorem upadku zabezpieczania).

W procesach rozwodowych strony z reguły wnoszą o:

  • zabezpieczenie alimentów na rzecz dziecka stron,
  • zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem stron,
  • zabezpieczenie w sprawach pieczy nad dzieckiem stron,
  • zabezpieczenie w sprawach małżeńskich, czyli zapewnienie małżonkowi opuszczającemu wspólne mieszkanie zabranie przedmiotów niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb w nowym miejscu zamieszkania.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia (np. zabezpieczenie alimentów) podlega rozpoznaniu – na posiedzeniu niejawnym (czyli bez udziału stron) – bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu. Jeżeli ustawa przewiduje rozpoznanie wniosku na rozprawie (np. zabezpieczenie w sprawach kontaktów z dzieckiem, uchylenia lub ograniczenia uprzednio udzielonego zabezpieczenia), to powinna się ona odbyć się w terminie miesięcznym od dnia wpływu wniosku. W praktyce nie często zdarza się, by Sąd podjął decyzję w tych terminach. Zwłaszcza jeżeli wniosek o udzielenie zabezpieczenia jest dotknięty brakami formalnymi, które strona musi usunąć w terminie zakreślonym przez Sąd.

Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia jest samodzielnym tytułem wykonawczym, uprawniającym do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Nawet wniesienie zażalenia na postanowienie o zabezpieczeniu nie wstrzymuje wykonania zabezpieczenia do czasu jego pozytywnego rozpatrzenia.

Prawidłowe sformułowanie wniosku o udzielenie zabezpieczenie przyspiesza rozpoznanie sprawy. Warto zatem zasięgnąć porady prawnej doświadczonego prawnika (adwokata albo radcy prawnego).