Zwolnienie z kosztów sądowych w sprawie o rozwód

19/11/2016
 

Od pozwu o rozwód Sąd okręgowy pobiera opłatę sądową w wysokości 600 zł (tzw. wpis sądowy).

Strona składająca pozew o rozwód (czyli tzw. powód) może ubiegać się o zwolnienie od obowiązku uiszczania opłaty sądowej. Celem tej regulacji jest zapewnienie każdemu dostępu do drogi sądowej, nawet osobom, których nie stać na finansowanie postępowania.

Stosowny wniosek należy zgłosić już w pozwie rozwodowym. Do wniosku powinno być dołączone oświadczenie strony o stanie rodzinnym i majątkowym sporządzone na „urzędowym druku”. Druk można pobrać:

Złożenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w pozwie wstrzymuje bieg postępowania i opóźnia rozpoczęcie sprawy rozwodowej.

Sąd może zarządzić stosowne dochodzenie, jeżeli na podstawie okoliczności sprawy lub oświadczeń strony przeciwnej poweźmie wątpliwości co do rzeczywistego stanu majątkowego strony domagającej się zwolnienia od kosztów sądowych. Możliwe jest zatem to, że sąd może zażądać od powoda złożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających złą sytuację materialną.

Sąd okręgowy po rozpoznaniu wniosku może:

  • oddalić wniosek powoda w całości i odmówić zwolnienia od kosztów. Na takie postanowienie przysługuje zażalenie do właściwego sądu apelacyjnego.
  • zwolnić powoda od kosztów sądowych w części Częściowe zwolnienie od kosztów sądowych może polegać na zwolnieniu powoda od obowiązku poniesienia:
  • ułamkowej lub procentowej części kosztów,
  • określonej kwoty kosztów,
  • niektórych opłat lub wydatków.
W zakresie, w jakim wniosek został oddalony, postanowienie jest zaskarżalne zażaleniem do właściwego sądu apelacyjnego.
  • zwolnić powoda od kosztów sądowych w całości W takiej sytuacji Sąd uwzględnia wniosek powoda w całości. Postanowienie niezaskarżalne.
 

Strona, która została zwolniona od kosztów sądowych, w zakresie przyznanego jej zwolnienia nie wnosi opłat sądowych i nie ponosi wydatków, które wykłada za nią tymczasowo Skarb Państwa.

Należy jednak pamiętać o tym, że zwolnienie od kosztów sądowych nie zwalnia strony od obowiązku zwrotu kosztów procesu przeciwnikowi (art. 108 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Powyższy wpis dotyczy jedynie procedury ubiegania się o zwolnienie z kosztów sądowych w sprawie rozwodowej i nie ma charakteru porady prawnej.