Sprawy karne nieletnich

Kancelaria przyjmuje do prowadzenia sprawy karne nieletnich, które obejmują następujące sprawy:

 • sprawy dotyczące demoralizacji nieletnich,
 • postępowanie w sprawach o czyny karalne popełnione przez nieletnich,
 • wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych wobec nieletnich.

Sądy rodzinne prowadząc sprawy karne nieletnich kierują się dobrem dziecka:

 • dążąc do osiągnięcia korzystnych zmian w osobowości i zachowaniu się nieletniego,
 • zmierzając do prawidłowego spełniania przez rodziców lub opiekuna ich obowiązków wobec nieletniego,
 • biorąc osobowość nieletniego, a w szczególności wiek, stan zdrowia, stopień rozwoju psychicznego i fizycznego, cechy charakteru, a także zachowanie się oraz przyczyny i stopień demoralizacji, charakter środowiska oraz warunki wychowania nieletniego.

Sądy rodzinne mogą wobec nieletniego stosować:

 • środki wychowawcze (np. upomnienie, nadzór kuratora, umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo w rodzinie zastępczej),
 • środek poprawczy w postaci umieszczenia w zakładzie poprawczym.

Adwokat rodzinny reprezentuje nieletnich Klientów w sprawach prowadzonych przez sądy rodzinne na różnych etapach postępowania, takich jak:

 • wysłuchanie nieletniego,
 • postępowanie przed sądem,
 • postępowanie wykonawcze.

Doświadczony prawnik dyżuruje w Warszawie pod numerem telefonu: 512 567 580.