Pozew o podwyższenie alimentów

19/11/2016

Wraz z rozwojem dziecka, rosną też jego potrzeby. Najczęściej ustalona wcześniej kwota alimentów jest niewystarczająca na pokrycie zwiększonych potrzeb dziecka. W takiej sytuacji jedną z możliwości zapewnienia dziecku podstawy materialnej jego dalszego funkcjonowania jest wystąpienie do sądu z żądaniem zwiększenia alimentów. Powstaje jednak pytanie: jak napisać pozew o podwyższenie alimentów.

Pozew o podwyższenie alimentów powinien zawierać takie elementy jak:

  • oznaczenie sądu, do którego jest skierowany,
  • imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania dziecka oraz jego rodziców, numer PESEL powoda,
  • oznaczenie rodzaju pisma poprzez wskazanie, że jest to pozew o podwyższenie alimentów, 
  • dokładne określenie żądania, czyli do jakiej kwoty sąd ma podnieść alimenty,
  • zasadnienie zgłoszonych żądań,
  • wskazanie dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności faktycznych,
  • podpis osoby wnoszącej pozew, 
  • wymienienie załączników do pozwu.

Zgodnie z art. 138 krio w razie zmiany stosunków można żądać zmiany wyroku lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków należy rozumieć:

  • istotny wzrost usprawiedliwionych potrzeb dziecka lub
  • istotne zwiększenie się możliwości płatniczych rodzica płacącego alimenty na dziecko.

Ustalenie zmiany stosunków następuje przez porównanie potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego z daty orzeczenia (lub ustalenia) alimentów w dotychczasowej wysokości ze stanem istniejącym w dacie rozstrzygania o podwyższeniu.

Pozew można wnieść do sądu rejonowego według miejsca zamieszkania rodzica płacącego alimenty na dziecko albo według miejsca zamieszkania dziecka. Wybór sądu należy do rodzica składającego pozew.

Strona dochodząca podwyższenia alimentów jest zwolniona od kosztów sądowych i może zgłosić wniosek o ustanowienie dla niej adwokata.