Niejawny charakter posiedzeń sądu rodzinnego w sprawach nieletnich

W polskim systemie prawnym ochrona interesów nieletnich jest priorytetem. Jednym z istotnych aspektów tej ochrony jest niejawny charakter posiedzeń sądu rodzinnego w sprawach dotyczących nieletnich. W artykule tym przybliżymy, dlaczego posiedzenia te są niejawne, jakie przepisy regulują tę kwestię oraz jakie korzyści niesie ze sobą takie rozwiązanie.

Podstawa Prawna Niejawności

Zasadą jest, że posiedzenia sądu rodzinnego odbywają się przy drzwiach zamkniętych (art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2022r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich), choć są od tego wyjątki.

Ww. ustawa rozróżnia:

 • posiedzenia przy drzwiach zamkniętych, które odbywają się tylko w obecności stron i ich obrońców lub pełnomocników,
 • posiedzenia niejawne, które odbywają się bez udziału stron oraz ich przedstawicieli, obrońców czy pełnomocników (art. 29 ust. 2 ww. ustawy). Na tych postanowieniach sąd rodzinny wydaje postanowienia np. postanowienie o wszczęciu postępowania, postanowienie o wyznaczeniu obrońcy z urzędu, postanowieniu o zastosowaniu środka tymczasowego,
 • posiedzenia jawne, które odbywają się wtedy gdy jest to uzasadnione względami wychowawczymi (art. 69 ust. 1 ww. ustawy),
 • posiedzenia przygotowawcze, które mogą być przeprowadzane w sprawach o szczególnie złożonym charakterze (art. 29 ust. 3 ww. ustawy). Przeprowadzenie takiego posiedzenia ma się przyczynić do sprawniejszego procedowania w sprawie.

Cele Niejawności Posiedzeń

Niejawność posiedzeń sądu rodzinnego w sprawach nieletnich jest wynikiem kierowania się zasadą ochrony prywatności i dobra nieletnich. W szczególności chodzi o:

 • Ochronę prywatności – sprawy rodzinne często dotyczą bardzo osobistych i intymnych kwestii, które nie powinny być upubliczniane. Niejawność posiedzeń chroni nieletnich przed ujawnieniem szczegółów ich życia prywatnego.
 • Ochronę dobra dziecka – w sprawach dotyczących nieletnich dobro dziecka jest najważniejszym kryterium. Jawność posiedzeń mogłaby narazić nieletnich na stres i dodatkowe obciążenia psychiczne, co mogłoby negatywnie wpłynąć na ich rozwój emocjonalny.
 • Zapewnienie swobody wypowiedzi – niejawność posiedzeń pozwala uczestnikom postępowania (w tym samym nieletnim) na swobodniejsze wyrażanie swoich opinii i uczuć, bez obawy przed oceną publiczną.

Procedura Niejawnych Posiedzeń

Podczas niejawnych posiedzeń sądu rodzinnego, w sali sądowej obecni są jedynie osoby bezpośrednio zaangażowane w sprawę. Są to zazwyczaj:

 • Sędzia,
 • strony postępowania (np. nieletni, rodzice lub opiekunowie prawni nieletniego, prokurator),
 • biegli sądowi (jeśli ich obecność jest konieczna),
 • obrońca lub pełnomocnik nieletniego.

Każda z tych osób ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych podczas posiedzenia.

Podsumowanie

Niejawność posiedzeń sądu rodzinnego w sprawach nieletnich jest istotnym elementem polskiego systemu ochrony prawnej nieletnich. Dzięki niej możliwe jest zapewnienie prywatności, ochrony emocjonalnej oraz pełniejszej i skuteczniejszej ochrony interesów nieletnich. Dla osób zaangażowanych w takie postępowania, zrozumienie i przestrzeganie zasad niejawności jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale także moralnym zobowiązaniem wobec najmłodszych członków naszego społeczeństwa.

W razie pytań dotyczących postępowań w sprawach nieletnich, nasza kancelaria adwokacka w Warszawie służy profesjonalną pomocą i wsparciem.

Jak oceniasz mój artykuł?

Średnia ocena 5 / 5. Liczba ocen: 57

Bądź pierwszą osobą, która oceni mój artykuł