Zażalenie na umieszczenie nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym – kluczowe informacje
  • Home
  • Porady
  • Zażalenie na umieszczenie nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym – kluczowe informacje

Reprezentując Klientów w sprawach nieletnich, zauważyłem iż jednym z tematów budzących bardzo dużo emocji jest decyzja sądu rodzinnego o umieszczeniu nieletniego dziecka w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Dla wielu rodziców i opiekunów prawnych taka decyzja jest nie do przyjęcia. Jeżeli jesteś rodzicem i nie zgadzasz się z taką decyzją, to masz prawo wnieść zażalenie. Jak to zrobić? Przedstawiamy kluczowe informacje w tej sprawie.

1. Na jakiej podstawie sąd umieszcza nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym?

Sąd rodzinny może umieścić dziecko w młodzieżowym ośrodku wychowawczym stosując to jako środek wychowawczy albo jako środek tymczasowy. Środek wychowawczy jest stosowany przez sąd rodzinny na koniec sprawy sądowej i stanowi jeden z możliwych sposobów jej zakończenia. Natomiast środek tymczasowy jest stosowany z reguły na początku sprawy sądowej i m.in. ma na celu przeciwdziałanie dalszej demoralizacji nieletniego lub zapewnienie prawidłowego toku postępowania (np. udziału dziecka podczas dalszych czynności dowodowych w sprawie).

Decyzja o umieszczeniu dziecka w młodzieżowym ośrodku wychowawczym powinna być podejmowana przez sąd rodzinny po bardzo wnikliwej analizie sytuacji życiowej dziecka i jego rodziny, oraz dotychczasowego zachowania nieletniego, a także po uzyskaniu kompleksowej diagnozy osobowości nieletniego.

2. Kiedy można złożyć zażalenie?

Aby złożyć zażalenie do sądu, to najpierw trzeba zdobyć pisemne uzasadnienie decyzji sądu rodzinnego. W tym celu należy złożyć do sądu rodzinnego pisemny wniosek o sporządzenie uzasadnienia postanowienia o umieszczeniu nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Wniosek taki składa się w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia postanowienia. Wzory wniosków są dostępne na stronach internetowych poszczególnych sądów.

Dopiero, po otrzymaniu z sądu rodzinnego pisemnego uzasadnienia postanowienia, można złożyć zażalenie. Termin wynosi 7 dni kalendarzowych i jest on liczony od dnia odebrania pisemnego uzasadnienia postanowienia. Np. jeżeli dokument został odebrany w poniedziałek 9 października 2023r., to termin na złożenie zażalenia mija w dniu 16 października 2023 r.

O zachowaniu każdego z ww. terminów decyduje data stempla pocztowego z Poczty Polskiej S.A. albo data złożenia zażalenia w biurze podawczym sądu rodzinnym.

3. Do którego sądu kierować zażalenie?

Zażalenie składa się do sądu rodzinnego, który wydał zaskarżone postanowienie. Sąd ma obowiązek niezwłocznie przekazać zażalenie wraz z aktami sprawy sądowi okręgowemu.

4. Jakie wymagania formalne musi spełniać zażalenie?

Zażalenie powinno zawierać: oznaczenie sądu rodzinnego do którego kierowane jest zażalenie; wskazanie sygnatury akt sprawy oraz oznaczenie stron; oznaczenie postanowienia, które jest przedmiotem zażalenia; zwięzłe przedstawienie zarzutów podnoszonych w sprawie, a także uzasadnienie oraz podpis osoby składającej zażalenie. Warto złożyć zażalenie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

5. Jakie są szanse na uwzględnienie zażalenia?

Sukces zażalenia zależy od wielu czynników, takich jak jakość argumentów przedstawionych w zażaleniu, okoliczności konkretnej sprawy czy przede wszystkim dowody, które winne być przedstawione na poparcie twierdzeń. W praktyce każda sprawa jest inna, dlatego warto skonsultować się z adwokatem specjalizującym się w prawie nieletnich.

6. Co jeśli zażalenie zostanie uwzględnione?

Jeśli sąd uwzględni zażalenie, może uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania lub samodzielnie rozstrzygnąć sprawę.

Podsumowanie

Decyzja sądu rodzinnego o umieszczeniu dziecka w młodzieżowym ośrodku wychowawczym jest poważnym krokiem, który ma dalekosiężne konsekwencje dla życia dziecka. Jeśli rodzic uważa, że taka decyzja jest niewłaściwa, to ma prawo do złożenia zażalenia. Warto skorzystać z pomocy adwokata w tej dziedzinie, aby mieć pewność, że całe postępowanie przebiegnie prawidłowo. Jeżeli potrzebujesz pomocy w tej sprawie lub chcesz dowiedzieć się więcej, to zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią adwokacką w Warszawie.

Jak oceniasz mój artykuł?

Średnia ocena 5 / 5. Liczba ocen: 46

Bądź pierwszą osobą, która oceni mój artykuł